07-03-23

Najważniejsze elementy ksiąg rachunkowych

Do jednej z najczęstszych form księgowości stosowanej m.in. przez osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą jest prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Przeczytaj, co muszą zawierać i do jakich zasad należy się stosować. Ustawa o rachunkowości określa dokładnie, zarówno kto powinien prowadzić pełną księgowość, jak i zapisy, które muszą się w niej znaleźć. Przeczytaj, jakie elementy powinny zostać zawarte w księgach rachunkowych.

Dziennik zdarzeń

Pierwszym jest dziennik.  Znajdują się w nim chronologiczne zdarzenia wszelkich operacji, które zostały wykonane w konkretnym okresie sprawozdawczym. Każdy zapis musi być ponumerowany kolejno oraz być powiązany z dowodami księgowymi, które są sprawdzone oraz zatwierdzone.

Z kolei obroty powinno się liczyć metodą ciągłą. Prowadzenie dziennika ma na celu możliwość uzgodnienia obrotów w nim zawartych z obrotami znajdującymi się w kontach księgi głównej, a dokładniej z zestawieniem obrotów i sald.

Księga główna oraz księgi pomocnicze

Księga główna także powinna być prowadzona chronologicznie wedle zasady podwójnego zapisu oraz zawierać zdarzenia, które zostały zarejestrowane uprzednio tudzież jednocześnie w dzienniku.

Kolejnym elementem ksiąg rachunkowych są księgi pomocnicze. Stanowią uzupełnienie księgi głównej, są bardziej szczegółowe. Znajduje się w nich zapisy dotyczące rejestracji m.in. trwałych środków, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami czy operacji gotówkowych, jeśli przedsiębiorca korzysta z kasy fiskalnej.

Bilans próbny i inwentarz

Także wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych. Pierwszy z nich sporządza się raz w miesiącu, celem weryfikacji czy właściwe prowadzone są księgi rachunkowe. Zestawia się zawarte w nich dane ze stanem w dniu otwarcia oraz zamknięcia ze wszelkimi saldami i obrotami dla konkretnego okresu sprawozdawczego.

Drugi z kolei tyczy się tylko przedsiębiorców, którzy do tej pory nie sporządzali ksiąg handlowych zgodnie z obowiązującą ustawą. Zestawienie aktywów i pasywów jest potwierdzane poprzez inwentaryzację.