01-12-23

Na czym polega weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów?

 

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być wyłącznie dowody księgowe, które zostały poddane kontroli merytorycznej, formalnoprawnej oraz rachunkowej. Podlegają jej wszystkie dokumenty stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, a więc otrzymane od kontrahentów, przekazywane im, a także wystawiane na własne potrzeby np. zbiorcze dowody księgowe. Zanim na ich podstawie zostaną więc dokonane wpisy w księgach, konieczne będzie dokładne sprawdzenie poprawności dokonywane przez funkcjonujący w ramach przedsiębiorstwa dział księgowości lub współpracujące zewnętrzne biuro rachunkowe. W Szczecinie obsługą księgową firm zajmuje się firma Sigma, oferująca prowadzenie ksiąg oraz zajmująca się sprawami płacowymi i kadrowymi. Przekonajmy się, na czym polega weryfikacja dowodów księgowych.

Jak wygląda weryfikacja formalna i rachunkowa?

Kontrola formalna dowodów księgowych oznacza sprawdzenie zgodności operacji gospodarczej i opisującego ją dokumentu pod kątem poprawności wystawienia tj. m.in. tego, czy znajdują się w nim wszystkie wymagane informacje. Kontrola rachunkowa dotyczy natomiast poprawności obliczeń dokonanych w sprawdzanym dokumencie. Za kontrolę formalną i rachunkową na ogół odpowiedzialny jest dział księgowości lub firma zajmująca się jej rachunkowością. Dokonanie kontroli co do zasady potwierdza się na dokumencie, jednak przepisy dopuszczają możliwość odstąpienia od tej czynności, o ile fakt przeprowadzenia weryfikacji wynika ze stosowanych techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Na czym polega kontrola merytoryczna?

Kontrola merytoryczna wiąże się ze sprawdzeniem, czy dany dowód księgowy zawiera informacje odpowiadające charakterowi dokonanej operacji gospodarczej. W ramach takich działań weryfikuje się czy operacja była celowa i zgodna z przepisami, a także czy jej dokumentację sporządziła odpowiednia osoba.